Why did Luiza Nersisyan and Hrant Toxatyan break up?
  1. Add to favourites
  2. Complaint
Source։ 1 10:45 28-05-2020

Rating: 9 (2 voice.)
NewComments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

avatar
  1. Մարիետա ինչու՞ է  վարողը  ձեռ 28 May 2020 12:20
    • -1
    քեևով կանացի շարժ ու ձևով վարում, դա տղամարդուն հարիր չէ, իսկ եթե նա անսեռ մեկն է, ապա նրա վարած հաղորդումներն էլ բանի պետք չեն, տղամարդ եղիր․․․ամոթ է․․․