Why Diana Grigoryan decided to complete the TV series "Sari Axjik"
  1. Add to favourites
  2. Complaint
Source։ 1 18:21 09-05-2021

Rating: 5.6 (5 voice.)
NewComments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

avatar
  1. Բալաբեկյան Մարինե 10 May 2021 14:56
    • 0
    Դիանա ջան, դերասաններիդ կազմը շատ լավն է, հաճւյքով նայւմ ենք․ Մելոդռամա ընդհանրապես չեմ սիրւմ, բայց հայկականները նայւմ եմ հայոց լեզվի կարոտից․ Միայն երկւ խնդրանք ւնեմ, Ձեր աղջիկները իրանցից էլ գեղեցիկ են, բադակտւց միք սարքի, ահավոր տհաճ է նայելը և երբ երգեր եք դնւմ, գոնե գեղեցիք հայկական երգեր դրեք, ոչ թե թւրքի մւղամ․