During the parliamentary elections, pen will not be used
  1. Add to favourites
  2. Complaint
Source։ 1 17:18 11-05-2021

Rating: 0 (0 voice.)
NewComments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

avatar
  1. Բալաբեկյան Մարինե 13 May 2021 11:19
    • 0
    Այսինքը կեղծելւ համար ավելի լայն հնարավորւթյւն են բացել․ Ծրարի մեջի թւղթը պարզապես կփոխվի նոր, իրենց հարմար, թղթով․

    Մւկւչյան, դւ լսել ե՞ս մարդկանց կարծիքը քո մասին․ Եթե քո մեջ մի փոքր պատիվ կա, դւ պետք է հրաժարվեիր քո պաշտոնից․